Înc? un pas spre reluarea adop?iilor interna?ionale

22 February 2011

Înc? un pas spre reluarea adop?iilor interna?ionale

22.02.2011 10:20:04 (Arhiva)

Publicitate

Propunerea legislativ? a Asocia?iei „Catharsis“ de a fi reluate adop?iile interna?ionale, a mai f?cut un pas c?tre împlinire, membrii Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte ?i Probleme ale Minorit??ilor Na?ionale din Camera Deputa?ilor desemnîndu-l pe deputatul Sergiu Andon s? elaboreze, din punct de vedere tehnic, proiectul de lege care va fi supus dezbaterii Parlamentului. „Este o veste extraordinar? pentru noi, decizia comisiei ne arat? c? sîntem pe drumul cel bun. Credem c? vom reu?i s? d?m copiilor o familie iubitoare a?a cum merit?. Dac? lucrurile vor decurge normal, sper?m ca la începutul verii s? putem avea aceast? lege votat? ?i promulgat?“, a declarat ieri, Azota Popescu (foto), pre?edintele Asocia?iei „Catharsis“.

Au cerut acte normative interna?ionale

Membrii comisiei Camerei Deputa?ilor au solicitat ini?iatorilor propunerii s? le pun? la dispozi?ie articolele ?i paragrafele din actele interna?ionale de drept privat interna?ional care promoveaz? adop?ia interna?ional?. În urm? cu o s?pt?mîn? juri?tii asocia?iei au trimis la Bucure?ti un dosar care cuprinde un num?r de 16 acte normative care fac referire la adop?iile interna?ionale, printre care se num?r? Conven?ia ONU din 1989 cu privire la drepturile copilului; Conven?ia de la Haga din 29 mai 1993 privind protec?ia copilului ?i cooper?rii în materia adop?iei interna?ionale; Conven?ia European? în materia adop?iei de copii, adoptat? la Strasbourg în aprilie 1967, dar ?i Tratatele de la Maastricht ?i de la Lisabona privind Uniunea European?, toate aceste acte normative fiind semnate ?i ratificate de c?tre România, dar ?i ultima Rezolu?ie a Parlamentului European, din 19 ianuarie 2011 referitoare la regimul adop?iilor în ??rile membre ale UE. „Studiind aceste documente am constatat c?, de fapt, nimeni nu a obligat România s? stopeze adopi?iile interna?ionale, m?sura fiind adoptat? de Guvernul României la presiunile exercitate de fostul raportor Emma Nicholson. Noi credem c? aceste lucruri trebuie recunoscute de c?tre autorit??i. Nimeni nu ne-a obligat s? stop?m aceste adop?ii interna?ionale, dimpotriv?, Uniunea European? a recomandat permanent statului român s? respecte ?i s? aplice deciziile organismelor interna?ionale cu privire la adop?ia interna?ional? cînd aceasta se face în interesul superior al copilului“, a precizat Azota Popescu.

Zeci de scrisori de sus?inere

În plus, al?turi de documentele solicitate de deputa?i, Asocia?ia „Catharsis“ a depus ?i o nou? serie de scrisori primite din str?in?tate, de la familii din Noua Zeeland? sau SUA care în anii ’90 au adoptat orfani din România, dar ?i scrisori primite de la familii de români care tr?iesc în Canada, Cipru, Germania, Italia, Norvegia, SUA, c?rora li s-a refuzat dreptul s? adopte un copil din România doar pentru faptul c? nu au re?edin?a definitiv? în str?in?tate ?i de la familii care de?i aveau aprobate dosarele de adop?ie, nu au mai putut lua copiii din România pentru c? s-a impus Moratoriul din 2001. Pre?edintele asocia?iei spune c? în to?i ace?ti ani care au trecut de la impunerea Moratoriului, num?rul copiilor abandona?i s-a dublat, ajungînd acum la 80.000 la nivelul întregii ??ri, în timp ce în ?ar? exist? la ora actual? un num?r de doar 1.600 de familii care a?teapt? s? adopte (din care circa 60 la Bra?ov). „Noi credem c? efortul nostru, al Asocia?iei «Catharsis» se opre?te aici ?i acum. Sper?m ca eforturile noastre de a schimba actuala lege a adop?iei din România, care discrimineaz? în continuare acei copii ce nu sînt ceru?i în adop?ie na?ional? din cauza etniei, vîrstei sau st?rii de s?n?tate s? dea roade. Sper?m ca plenul Parlamentului României s? în?eleag? nevoia de schimbare, acum, pîn? nu e prea tîrziu“, a mai spus pre?edintele Asocia?iei „Catharsis“.