Legea adop?iei a fost depus? la Parlament, în form? final?

26 November 2010

Legea adop?iei a fost depus? la Parlament, în form? final?

de Admin » 16 Noi 2010 10:15

Proiectul redeschide procedurile pentru adop?iile interna?ionale ?i elimin? obstacolele de care se lovesc acum cei care vor s? înfieze un copil

Asocia?ia Catharsis Bra?ov a înregistrat recent, la Cancelaria Parlamentului României, ultima variant? a Proiectului de lege privind adop?ia în România, completat? cu propuneri trimise de speciali?ti ai serviciilor publice sociale ?i ai unor ONG-uri din ?ar?.

Astfel, în prevederile propuse termenul de „adop?ie na?ional?” va defini adop?ia încredin?at? familiilor care î?i au domiciliul stabil în România. „Adop?ie intracomunitar?” va însemna adop?ia încuviin?at? familiilor sau persoanelor cu domiciliul în ??rile membre UE, iar „adop?ia interna?ional?” va fi adop?ia încuviin?at? persoanelor sau familiilor cu domiciliul stabil în statele semnatare ale Conven?iei de la Haga.

Speciali?tii din serviciile sociale ?i ONG-uri vor ca doar p?rin?ii naturali sau tutorele s?-?i dea „consim??mântul la adop?ie în form? solemn?” la judec?torul de serviciu de la judec?toria din raza teritorial? în care s-a înregistrat na?terea, putând fi revocat în termen de 15 zile de la data exprim?rii. Pân? acum, consim??mântul la adop?ie trebuia s? fie semnat de fiecare dat? când se relua procedura de deschidere a adop?iei, de p?rin?ii fire?ti ?i rudele pân? la gradul al IV-lea, care, de regul?, nu ?tiau nimic despre copilul pentru care trebuia s? consimt? la adop?ie, motiv care a provocat conflicte violente între mama copilului ?i membrii familiei l?rgite, cu urm?ri dramatice pentru copil, se arat? în proiect.

De asemenea, sentin?a irevocabil? de deschidere a procedurii de adop?ie va fi valabil? pân? la finalizarea procedurii de adop?ie. În actuala legisla?ie, sentin?a irevocabil? de deschidere a procedurii de adop?ie are valabilitate doar un an; dac? Direc?ia pentru Protec?ia Copilului nu identific? timp de un an o familie potrivit? pentru copilul respectiv, sentin?a î?i pierde valabilitatea ?i este necesar? reluarea procedurii de deschidere a adop?iei.

O alt? propunere vizeaz? prelungirea valabilit??ii Atestatului de persoan?/familie apt? s? adopte un copil pe o perioad? de 3 ani. În actuala legisla?ie, Atestatul este valabil pe o perioad? de un an. „Dac? timp de un an, Direc?ia în a c?rei raza teritorial? domiciliaz? persoan?/familia atestat?, nu reu?e?te s? stabileasc? compatibilitatea cu un copil eligibil la adop?ie, echipa de evaluare trebuie s? reia procedura de ob?inere a Atestatului, ceea ce înseamn? din nou, stres, consum de energie fizic?, psihic? ?i intelectual?, de materiale necesare pentru întocmirea dosarului. Men?ion?m c? foarte multe familii au renun?at la a treia reatestare din motive de stres ?i neîncredere, de trecere a timpului, de pierdere a entuziasmului specific dorin?ei de a adopta, perdant fiind de fiecare dat?, copilul, familia, dar ?i comunitatea”, se mai arat? în proiect.

O nou? modificare propus? vizeaz? stabilirea unei perioade de 90 de zile în care copilul încredin?at în vederea adop?iei intracomunitare s? locuiasc? la p?rin?ii adoptivi.

„Dac? aceste proiect va deveni lege, se va înf?ptui Reforma Drepturilor Copilului, se va diminua considerabil num?rul copiilor institu?ionaliza?i pentru care nu s-au identificat familii adoptive pân? în prezent, se va da copiilor cu nevoi speciale unica ?ans? de a avea o familie proprie ?i în acela?i timp, se vor asigura economii considerabile la bugetul statului român”

Azota Popescu, pre?edinte al Asocia?iei Catharsis Bra?ov,

ini?iator al propunerii legislative

Publicat pe bzb.ro