„Unor senatori le este indiferent? soarta orfanilor români!”

www.mytex.ro
12 November 2013

„Unor senatori le este indiferent? soarta orfanilor români!”

Publicat: Ma, 12 Nov 2013, 16:34

Poze (1)

Asta este concluzia la care au ajuns reprezentan?ii Asocia?iei Catharsis Bra?ov, dup? ce au participat la ?edin?a de plen a Senatului României, pe ordinea de zi figurând la punctul 6 Proiectul de lege privind adop?ia în România. Ini?iatorul propunerii legislative este senatorul liberal Sebastian Grap?, iar sus?in?toarea cauzei zecilor de mii de copii f?r? familie este Azota Popescu (foto, ast?zi, la Senat), pre?edintele Asocia?iei Catharsis, care militeaz?, printre altele, pentru reluarea adop?iilor interna?ionale ?i pentru modificarea legii astfel încât s? fie în beneficiul copiilor abandona?i.

V? prezent?m comunicatul emis de Asocia?ia Catharsis „la cald”, la pu?in timp dup? încheierea lucr?rilor din plenul Senatului:

„Unor senatori le este indiferent? soarta orfanilor români! Viitorul lor va fi decis de Camera Deputa?ilor!

Ini?iatorul propunerii legislative, senatorul liberal Sebastian Grap?, a prezentat plenului date statistice privind num?rul copiilor institu?ionaliza?i, articole neconstitu?ionale din Legea adop?iei în vigoare, articole care încalc? prevederile Conven?iei de la Haga, ale Conven?iei Europene în materia adop?iei de copii, revizuit?, Conven?iei ONU ?i, totodat?, nout??ile proiectului de lege.

Bogdan Panait, pre?edintele Oficiului Român pentru Adop?ii, în calitate de reprezentant al Guvernului, a precizat c? Legea adop?iei în vigoare este apreciat? de Comisia din Parlamentul European, care i-a felicitat ?i chiar i-a invitat în Parlamentul European pentru a da exemplu de bune practici…

Totodat?, a informat plenul c? proiectul de lege a eliminat trei etape importante din procedura adop?iei: rolul instan?ei judec?tore?ti, de?i acesta este prev?zut în mai multe articole din proiect; stabilirea compatibilit??ii dintre copil ?i familia adoptiv?, de?i propunerea legislativ? stabile?te clar c? doar Comisia pentru Protec?ia Copilului stabile?te compatibilitatea dintre copil ?i familia adoptiv?; nedeschiderea procedurii de adop?ie, care de fapt a fost înlocuit? cu procedura declar?rii abandonului juridic-ceea ce înseamn? clarificarea situa?iei juridice a fiec?rui copil institu?ionalizat pentru care exist? m?sur? special? de protec?ie. Propunerea legislativ? clarific? situa?ia juridic? a fiec?rui copil institu?ionalizat: copil abandonat cu posibilitatea reintegr?rii în familia natural?/l?rgit?; copil abandonat propus spre adop?ie, copil abandonat propus pentru r?mânerea în sistemul asisten?? social?.

Doina Elena Fedorovici, senator PSD, secretar al Comisiei juridice, de numiri, imunit??i ?i valid?ri a prezentat Raportul de respingere a propunerii legislative, Raport întocmit de Comisia de munc?, familie ?i protec?ie social? împreun? cu Comisia juridic?, de numiri, imunit??i ?i valid?ri ?i motivând c? nu este corelat cu prevederile Codului Civil. Fals ! Propunerea legislativ? este corelat? cu Codul Civil.

Bra?oveanul Nicolae Vlad Popa, senator PDL, în cuvântul s?u, ?i-a exprimat îngrijorarea fa?? de num?rul foarte mare de copii abandona?i.

Gabriela Vrânceanu Firea, senator PSD, propune amendarea Legii în vigoare, aducând în aten?ia senatorilor reportajele prezentate de CNN ?i Euronews în anul 2004 privind situa?ia orfanilor români.

Ben-Oni Ardelean, senator PNL, apreciaz? ca fiind benefic ?i transparent proiectul de lege privind adop?ia în România, având în vedere blocajul adop?iilor cu care ?ara noastr? se confrunt? de ani de zile.

Liviu Marian Pop, senator PSD, sus?ine c? se fac adop?ii interna?ionale de c?tre cet??enii români din str?in?tate… ?i sugereaz? s? se intervin? doar pe câteva articolele ale legii în vigoare.

?erban Mih?ilescu, senator PSD, precizeaz? c? Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adop?iei este o Lege care ?i-a tr?it traiul, exist? pu?in? transparen??. Pe de alt? parte, consider? c? adop?ia este o chestiune de excep?ie, nu una principal? pentru copil.

?erban Nicolae, senator PSD este de p?rere c? nu se poate veni cu propunere care are interes general. Este de acord c? actuala lege necesit? anumite modific?ri. Ar fi vrut s? propun? amendamente, îns? a considerat c? acestea ar fi fost împotriva inten?iei ini?iatorului.

Cristiana Anghel, senator PC, are cuno?tin?? despre umilin?ele la care sunt supuse familiile care vor s? adopte ?i este de acord s? cre?m ceva nou ?i bun.

Oprea Dumitru, senator PDL, a vorbit despre parteneriatele public-private.

Cristian R?dulescu, senator PDL, era membru al Comisiei de Munc?, Familie ?i Protec?ie Social? când actuala lege a fost modificat? de c?tre Guvern ?i apreciaz? c? este o lege constitu?ional?.

Octavian Motoc, senator PNL, a precizat faptul c? jum?tate din bugetul Consiliului Jude?ean Tulcea este alocat Protec?iei Copilului. Eficien?a se reg?se?te în faptul c? la 18 ani p?r?sesc sistemul de protec?ie, unii dintre ace?tia ajungând delincven?i.

Sebastian Grap?, senator PNL, ini?iatorul propunerii legislative, informeaz? plenul c?, în ?edin?a Comisiei Juridice din 5 noiembrie propunerea legislativ? a fost respins?, de?i nu era inclus? pe ordinea de zi ?i, ca atare, nu i s-a oferit posibilitatea la dezbatere.

Concluzii privind Raportul de respingere

61 de senatori prezen?i au respins Raportul de respingere a propunerii legislative

31 de senatori prezen?i nu au fost de acord cu respingerea Raportului de respingere a propunerii legislative

Concluzii privind Propunerea legislativ?

40 de senatori prezen?i au votat pentru

62 de senatori prezen?i au votat împotriv?

5 senatori prezen?i s-au ab?inut

Concluzii finale:

Propunerea legislativ? privind adop?ia în România, fiind în procedur? parlamentar?, va fi transmis? Camerei Deputa?ilor – camer? decizional?, urmând acelea?i proceduri: se supune pentru avizare ?i raport în Comisiile permanente, dezbateri ?i vot final în plenul Camerei Deputa?ilor”.

.