"Drepturile copilului sunt lege" (Preparation new adoption law)

1 July 2008

"Drepturile copilului sunt lege"

"Viitorul unui copil nu are pre?" proiect comunitar destinat prevenirii separarii copilului de

familia sa (2008-2011)

Strategii de implementare:

„Adoptie” la distan?? (identificare de persoane fizice ?i juridice altruiste din Romania, Italia ?i SUA

care vor asigura suport moral ?i financiar familiilor nevoia?e, tinerilor în dificultate).

campanie de strângere de fonduri ?i obiecte de valoare ;

Gala de caritate - licitarea obiectelor donate (6 decembrie 2008);

daruri de la Mo? Cr?ciun ?i Iepura?

aniversarea zilei de na?tere

Parteneri:

Asocia?ia Il Conventino Bergamo Italia

Funda?ia Îngera?ul meu Bra?ov

Fundatia Hearts Across Romania SUA

SC Schaeffler România SRL

Birou Notar Public Viorel Tudorache, Emil Dr?gu?in, Elena B?trânu Bra?ov

GDF SUEZ Energy Romania - Filiala Bra?ov

Banca Comerciala Romana - Filiala Bra?ov

Banca Romana de Dezvoltare - Filiala Bra?ov

Asocia?ia Un pas spre viitor Bra?ov

Mass-media locale

Restaurant Vesuvius Bra?ov

Galerie foto

Încurajarea adop?iei na?ionale (2008-2011)

Aniversarea a 10 ani de la prima serbare a copiilor adopta?i (06.12.2008)

Consilierea persoanelor ?i familiilor care doresc s? adopte copii sau s? ia un minor în plasament.

Parteneri:

Direc?ia pentru Protec?ia Copilului Bra?ov, Covasna

Mass-media

Restaurant Vesuvius Bra?ov

Galerie foto

"Respectarea si garantarea drepturilor copilului"

dezbateri publice (2008-2011)

Dezbateri publice: 18.07.2008; 03.04.2009; 03.07.2009; 15.04.2011.

Elaborarea Proiectului de modificare a Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adoptiei; trimiterea

proiectului c?tre Guvernul Romaniei, Oficiul Român pentru Adop?ii, Autoritatea National? pentru

Protec?ia Drepturilor Copilului, Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale, Institu?ia Pre?edintelui

României, pre?edin?ilor partidelor politice din guvernare dar ?i din opozi?ie (08.08.2009).

Parteneri:

Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Bra?ov, Covasna, Alba, Dolj, Harghita,

Mure?.

ONG-urile care au ca obiect de activitate ap?rarea drepturilor copilului

Universitatea Transilvania Bra?ov, Facultatea de Drept ?i Sociologie - specializarea asisten??

social?;

Universitatea Spiru Haret Bra?ov, Facultatea de Psihopedagiogie

Consiliul Jude?ean Bra?ov;

Prefectura Bra?ov.

Galerie foto

Campanie de strângere de semn?turi (01.06 - 30.08.2010)

Lansarea campaniei de strângere a unui num?r de 100.000 de semn?turi de la cet??enii români cu drept de vot, care sunt de acord cu redeschiderea adop?iilor interna?ionale în Romania, 1 Iunie 2010;

Lansarea Peti?iei on-line privind dreptul la adop?ie interna?ional?, 4 iunie 2010.

Parteneri:

ONG-uri locale, na?ionale ?i interna?ionale, care au ca obiect de activitate ap?rarea drepturilor

copilului:

Asocia?ia Pro Democra?ia Bra?ov

Asocia?ia Samariteanul Milos Bra?ov

Asocia?ia de Servicii Sociale SCUT Bra?ov

Asocia?ia Un pas Spre Viitor Bra?ov

Funda?ia pentru Copii Abandona?i Bra?ov

Funda?ia Ge-Ro Romania

Funda?ia Rafael Codlea, Bra?ov

Funda?ia Sunshine Romania Bra?ov

Funda?ia Umanitar? Adina Stiftelsen Dolj

Asocia?ia Viitorul Tinerilor Prahova

Funda?ia Prietenii Copiilor Bucure?ti

Funda?ia Livada Târgu Mure?

Asocia?ia Pro Adoptie Cluj-Napoca

Asocia?ia Lunca Dun?rii Tulcea

Asocia?ia Biserica Baptist? Independent? "Biruin?a" Timi?

Partida Romilor Pro Europa Bucure;ti

Asocia?ia "Amici Dell'Adozione" Italia

Asocia?ia "Amici dei Bambini" Italia

Asocia?ia Il Conventino Bergamo, Italia

Mass-media locale, centrale, interna?ionale

Sponsori:

Asociatia Il Conventino Bergamo, Italia

Asociatia Oasi Dell'Accoglenza Fano, Italia

Fundatia Hearts Across Romania Dallas, Texas

Carla Deales & Pier Dipaola, Paris, Fran?a

Melsheimer Eillene & Thomas Mathias, Dalas, SUA

Mariana & Nelu Achiriloaie, Dallas, SUA

Hellen & Mariano Nozzi, Pescara, Italia

Maria Chiera, Fano, Italia

Don Antonio, paroh, Zollino, Italia

Galerie foto

Sesizare Parlamentul României despre necosntitu?ionalitatea Legii Adop?iei

1 septembrie 2010, Asocia?ia Catharsis, la propunerea deputatului Nicolae P?un, pre?edintele Comisiei pentru drepturile omului, culte ?i probleme ale minorit??ilor na?ionale din Camera Deputa?ilor, a depus la Secretariatul Comisiei urm?toarele documente:

- proiectul de modificare a Legii nr.273/2004 cu privire la regimul juridic al adop?iei;

- tabele nominale cu semn?turi str?nse de la cet??enii români cu drept de vot care sunt de acord cu

redeschiderea adop?iilor interna?ionale în România;

- peti?ia on-line privind dreptul la adop?ie interna?ional?;

- comentariile on-line ale peti?iei;

- argumente ?i motive

- dramele tr?ite de copiii a c?ror procedur? de adop?ie interna?ionala a fost blocat? de

Moratoriul impus în februarie 2004;

- abuzurile emo?ionale tr?ite de copii, prin scoaterea lor din familiile de asistent maternal ?i

reinstitu?ionalizare în centre de plasament, de?i ar putea fi adopta?i de familiile din str?in?tate cu

care men?in leg?turi afective;

- prezentarea unor adop?ii interna?ionale de succes, prin scrisori ?i fotografii primite de la copii

adopta?i interna?ional (cu malforma?ii congenitale, boli grave, mai mul?i fra?i, de etnie rom?, cu

vârsta peste 6 ani);

Delega?ia Asocia?iei, format? din 2 tineri (22 ?i respectiv 30 de ani), care au intrat în dificultate dup? ce au fost da?i afar? din sistemul de asisten?? social?, un asistent maternal, asistentul social ?i juristul asociatiei, un voluntar, a avut oportunitatea unui dialog social cu exper?i ?i consilieri parlamentari timp de 4 ore.

5 octombrie 2010, reprezentan?ii Asocia?iei Catharsis au motivat ?i au argumentat proiectul de modificare a legii adop?iei na?ionale în fa?a deputa?ilor din Comisia pentru drepturile omului, culte ?i probleme ale minorit??ilor na?ionale, au r?spuns la întreb?ri ?i au clarificat motivele pentru care au fost blocate adop?iile interna?ionale, cât ?i motivele pentru care trebuie redeschise adop?iile interna?ionale.

Comisia ne-a solicitat armonizarea proiectului Asocia?iei Catharsis cu cel al Oficiului Român pentru Adop?ii.

Octombrie 2010, Proiectul a fost completat cu propuneri f?cute de DGASPC Alba, Bra?ov, Buz?u, Covasna, Dolj, Harghita, Mure? în cadrul unei dezbateri publice, dar nu a fost armonizat cu proiectul ORA care a men?inut articolul contestat ca fiind neconstitu?ional ?i discriminatoriu.

Februarie 2011, la solicitarea Comisiei, Asocia?ia a motivat Proiectul de modificare a legii adop?iei cu articole ?i paragrafe din Acte Interna?ionale de drept privat care reglementeaza adop?ia interna?ional?, desemnându-l pe deputatul Sergiu Andon pentru preg?tirea unei Ini?iative legislative.

15 aprile 2011, împreun? cu Consiliul Jude?ean Bra?ov, Asocia?ia a organizat o dezbatere public? pe tema "Drepturile copilului sunt lege" în care a amendat Proiectul Guvernului de modificare a legii adop?iei.

3 mai 2011, Asocia?ia a trimis Comisiilor de specialitate din Senat amendamente la Proiectul Guvernului; unele au fost admise total, altele par?ial.

27-29 mai 2011, Milano, Italia - Dialog social între exper?i parlamentari români ?i eurodeputatul italian Patrizia Toia.

Schimb de experien?? cu Asocia?iile: Amici dei Bambini, Amici delle Adozioni ?i Il Conventino

Bergamo - Ziua Solidarit??ii Interna?ionale (monitorizarea copiilor adopta?i în Italia).

27 iunie, Asocia?ia a trimis o Scrisoare deschis? c?tre pre?edin?ii Comisiilor din Senat ?i Camera Deputa?ilor sesizând faptul c? Proiectul Guvernului, votat de Senat în 14 iunie, nu realizeaz? interesul superior al copilului, dimpotriv?, discrimineaz? copiii care nu sunt ceru?i în adoptie national? ?i familiile de români ?i str?ini cu domiciliul în state semnatare ale Conven?iei de la Haga.

1 Septembrie 2011, am solicitat Comisiei:

- respingerea Proiectului de lege trimis de Senat spre aprobare întrucat acesta încalc? Conven?iile

interna?ionale semnate de statul român (ONU, HAGA) ?i men?ine Moratoriul din februarie 2004;

- abrogarea Legii nr. 273/2004 care încalc? Legea nr.18/1990 prin care a fost ratificat? Conven?ia

ONU cât ?i Legea nr. 84/1994, prin care a fost ratificat? Conven?ia de la Haga;

- elaborarea unei noi legi a adop?iei pe baza Recomand?rilor PE din 19 ianuarie 2011, a

Memorandumului ORA din 12 octombrie 2009 (care propunea Guvernului redeschiderea

adop?iilor interna?ionale) ?i a Proiectului Asocia?iei Catharsis.

21 septembrie 2011, Proiectul Asociatiei a fost dezb?tut în ?edin?a Comisiei pentru drepturile omului ?i problemele minorit??ilor na?ionale. Remarc?m implicarea deputatului Mircea Lubanovici, care a promis cea mai bun? lege a adop?iei din Europa.

Prezen?i la dezbatere: Bogdan Panait, Secretar de Stat (Director ORA) Elena Tudor - Director General Direc?ia General? Protec?ia Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei sociale.

http://www.catharsis.org.ro/index.php?page=programe_si_proiecte&lang=ro&anul=2008-2012