“Kroongetuige in zaak van adoptiefraude wordt met de dood bedreigd”

27 September 2020

"Crown witness in adoption fraud case is threatened with death"

Today at 03:00byDirk Coosemans

Crown witness Dieumerci K. was in a Congolese cell for a long time, but the investigation would have shown that he and his entire family were misled. PHOTO: AFP

The witness in the case of the adoption fraud involving Congolese children would have been threatened with death, according to a complaint to the Brussels police. Dieumerci K. currently resides in Congo and has already received people from the entourage of the suspects there several times. The federal prosecutor's office will investigate the complaint.

The adoption fraud case came to light four years ago. The court found that the Belgian-Congolese Julienne M., and her seven officials from the French-speaking Community in our country, would have taken at least five children from parents in Congo to be put up for adoption in Belgium. The court wants to prosecute the eight suspects for human trafficking.

One of the key witnesses in the case is Dieumerci K. He is said to have been asked by the suspects to bring his child to Belgium on the pretext that he would be allowed to go to a holiday camp there, he said. His child was ill that day, but Dieumerci, who saw the camp as an opportunity, referred the child smugglers to two family members with children. Eventually two children from Dieumerci's family left for Belgium, they never returned.

At first the man was also a suspect - he spent a long time in a Congolese cell. But the investigation would have revealed that Dieumerci and his entire family were misled. He gave testimony that the suspects do not agree.

Protection of EU

“Since then, the man has been threatened”, it sounds in his entourage. For a long time he received protection from the European Union, which gave him money to move. But that support has now disappeared. “Dieumerci recently received a visit from the former driver of Julienne M., when he left the church,” says Roelie Post of the non-profit organization Against Child Trafficking, who has daily contact with the witness. “That man threatened Dieumerci and said they will find him. Dieumerci ran away on that. There were also death threats before. We are convinced that the suspects' entourage will do everything possible to prevent his testimony”, says Roelie Post. “We fear for his life and hope that the European Union will offer him protection again soon. To this end, we wrote a letter to the EU ambassador and we also filed a complaint with the police in Brussels. The federal prosecutor's office was only informed of that complaint yesterday. “We are going to investigate that”, it sounds there.

Counter complaint for defamation

Main suspect Julienne M. himself denies any involvement. “I am innocent in this whole case and have absolutely nothing to do with those so-called death threats. Dieumerci and his supporters lie. I would just like him to testify in Brussels so that I can finally prove that what he says is absolutely a lie, ”said the woman, who is now considering a counter-complaint for defamation.

==============================================

“Kroongetuige in zaak van adoptiefraude wordt met de dood bedreigd”

Vandaag om 03:00

door

Dirk Coosemans

“Kroongetuige in zaak van adoptiefraude wordt met de dood bedreigd”

Kroongetuige Dieumerci K. zat lang in een Congolese cel, maar uit het onderzoek zou gebleken zijn dat hij en zijn hele familie misleid werden. FOTO: AFP

Delen

Tweet

Mail

De kroongetuige in de zaak van de adoptiefraude met Congolese kindjes zou met de dood bedreigd zijn, zo blijkt uit een klacht bij de Brusselse politie. Dieumerci K. verblijft momenteel in Congo en kreeg daar al verschillende keren mensen achter zich aan uit de entourage van de verdachten. Het federaal parket gaat de klacht onderzoeken.

De zaak van de adoptiefraude kwam vier jaar geleden aan het licht. Het gerecht ontdekte dat de Belgisch-Congolese Julienne M., en met haar zeven ambtenaren van de Franstalige Gemeenschap in ons land, minstens vijf kinderen zouden weggehaald hebben bij ouders in Congo om ter adoptie aan te bieden in België. Het gerecht wil de acht verdachten vervolgen voor mensenhandel.

Een van de kroongetuigen in de zaak is Dieumerci K. Hij zou aangezocht zijn door de verdachten om zijn kind mee te geven naar België onder het mom dat het daar op vakantiekamp zou mogen, zo verklaarde hij. Zijn kind was die dag ziek maar Dieumerci, die het kamp als een kans zag, verwees de kindersmokkelaars door naar twee familieleden met kinderen. Uiteindelijk vertrokken twee kindjes uit de familie van Dieumerci naar België, ze zijn nooit teruggekeerd.

Eerst werd de man mee verdacht — hij zat hij lang in een Congolese cel. Maar uit het onderzoek zou gebleken zijn dat Dieumerci en zijn hele familie misleid werden. Hij legde een getuigenis af waar de verdachten niet goed uitkomen.

Bescherming van EU

“Sindsdien wordt de man bedreigd”, klinkt het in zijn entourage. Hij kreeg lange tijd bescherming van de Europese Unie, die hem geld gaf om te verhuizen. Maar die steun is nu weggevallen. “Dieumerci heeft onlangs bezoek gekregen van de voormalige chauffeur van Julienne M., toen hij uit de kerk stapte”, zegt Roelie Post van de vzw Against Child Trafficking, die dagelijks contact heeft met de getuige. “Die man bedreigde Dieumerci en zei dat ze hem wel zullen vinden. Dieumerci is daarop weggelopen. Eerder waren er ook al doodsbedreigingen. Wij zijn ervan overtuigd dat men er in de entourage van de verdachten alles wil aan doen om zijn getuigenis te beletten”, zegt Roelie Post. “We vrezen voor zijn leven en hopen dat de Europese Unie hem snel opnieuw bescherming aanbiedt. We hebben daartoe een brief geschreven naar de EU-ambassadeur en we hebben ook een klacht ingediend bij de politie in Brussel. Bij het federaal parket werd men gisteren pas op de hoogte gesteld van die klacht. “We gaan dat onderzoeken”, klinkt het daar.

Tegenklacht voor laster

Hoofdverdachte Julienne M. ontkent zelf elke betrokkenheid. “Ik ben onschuldig in heel deze zaak en heb al helemaal niks te maken met die zogenaamde doodsbedreigingen. Dieumerci en zijn medestanders liegen. Ik zou net graag hebben dat hij in Brussel komt getuigen zodat ik eindelijk kan aantonen dat wat hij zegt absoluut gelogen is”, aldus de vrouw, die nu een tegenklacht voor laster overweegt.

.