Norwegian Korean Rights Group

24 January 2023

한성호 Norwegian Korean Rights Group 24 January 2023 at 10:01 · Hvem har mest troverdighet her etter siste dagers hendelser (jfr saken nedenfor med Simon)? Reagerer på telefonsamtale med Adopsjonsforum: − Forsøkt kneblet John Erik Aarsheim sier Adopsj

 

 

 Norwegian Korean Rights Group 24 January 2023 at 10:01 · Who has the most credibility here after the events of the last day (cf. the case below with Simon)? Responding to a telephone conversation with Adoption Forum: - Tried to gag John Erik Aarsheim says Adoption