Stone Juul Petersen, Vice President of NAC and in DanAdopt's board writes: (European)

2 February 2007

The Nordic Adoption Council (NAC) is an association of adoption organizations in the Nordic countries. Its purpose is to work for good conditions for international adoptions in the Nordic countries. Its work must be based on the fundamental principles of the UN Convention on the Rights of the Child of 1989 and the Hague Convention of 1993 on the Protection of Children and on Cooperation in International Adoptions. The work of the NAC is led by a board that is elected/appointed for a 2-year period. The Board of Directors consists of an elected chairman, a nominated representative from each of the five Nordic countries and any. an additional member. During the current parliamentary term, the extra member is a representative of Adoption and Society, while as a member of DanAdopt's Board of Directors, I have been appointed to take care of the Danish organizations' interest in the Nordic adoption cooperation.

At the NAC Board we have for some time had the EU's position on international adoptions on the agenda. This is mainly due to the entire process of adoptions of children from Bulgaria and Romania during the period up to these two countries' accession to the EU. As you know, this process resulted in the fact that there are now virtually hermetically closed off for adoptions from the 2 countries. It is also a fact that this result is directly linked to the two countries' accession negotiations with the EU. But does this indicate that the EU has a hostile attitude towards international adoptions? That is what we have set out to investigate.

We start by going back to the autumn of 2005, when the NAC was represented at a conference in The Hague, the purpose of which was to discuss the practical application of the above-mentioned Hague Convention in both donor and recipient countries. Here, a representative of the European Union presented the Commission's views, and we were, to say the least, surprised. expressed that international adoption must be seen as the last resort. This was quite contrary to the way we think and work and which we believe is the correct interpretation of the Hague Convention, namely that it is in the best interests of the child to become part of a family rather than to be placed in an institution. in his home country.

Subsequently, we have encountered similar views from several sides of the EU system, including also from an English member of the European Parliament, Baroness Emma Nicholson, who has been very involved in the process of the accession negotiations with Bulgaria and (in particular) Romania. Recently, the EU Commission has responded to a question from the Danish authorities stating, inter alia, that international adoption can only come about if the child in his home country cannot be appropriately taken care of. Later in the reply, it is stated that in Romania and Bulgaria, adequate care is generally present, which is why the Hague Convention does not oblige the 2 countries to release children for international adoption. The Swedish authorities have received the reply from Brussels that no EU decision on international adoptions exists. Confused?

The picture that draws from the purely legal side of the case is a bit complicated. Simply put, the reasoning is based on an interpretation of the above two conventions and their mutual ranking. That discussion will hardly ever solve the problem.

The real discussion is, of course, the child's best interests in each specific case. However, what has prevented us from reaching a consensus on that conclusion is, in my opinion, the many cases of illegal adoptions that have taken place. This has prompted EU politicians to call on countries such as Bulgaria and Romania to put an end to corruption, etc. Unfortunately, this has brought about a (almost) total halt to international adoptions from these countries. The correct response - in the best interests of the child - would, of course, have been to distinguish between legal and illegal adoptions, both in legislation and in practice. The result is, unfortunately, that today there are thousands of children in the 2 countries who are in institutions of low standard - with no prospect of ever becoming part of a family. Many of them today could have been members of a loving family in our countries if the EU and the two new Member States had acted differently.

So what can the NAC do about it? We believe it is important, first and foremost, to find out if there is an EU policy in this area. And if that is not the case, of course we will try to influence an eventuality. future EU policy in the right direction. We can do this by engaging in dialogue with the relevant EU players and telling them how we look at international adoptions, how we apply the Hague Convention in practice, what ethical rules we play by, etc. Fortunately, we are not alone. The above will be done in close cooperation with i.a. our own authorities, the Permanent Bureau of The Hague (which administers the Hague Convention) and - last but not least - the European Association of Adoption Organizations EurAdopt.

And what do we hope to achieve? That the EU formulates a policy in the field of adoption that is significantly more positive towards international adoptions than the tones we have heard so far and which distinguish between legal and illegal adoptions. Countries such as Bulgaria and Romania are convinced that if adopted ethically correctly, international adoption is not a good thing and in many cases it will be the best solution for the child.

January, 2007.

Sten Juul Petersen.

===============================================

Er EU imod internationale adoptioner?

Print Printervenlig side

Af: Ole Bergmann

Lagt på nettet den: fredag 02. februar 2007 kl. 12:24

Sten Juul Petersen, næstformand i NAC og i DanAdopt's bestyrelse skriver:

Nordic Adoption Council ( NAC ) er en sammenslutning af adoptionsorganisationer I Norden. Dens formål er at arbejde for gode forhold for internationale adoptioner i de nordiske lande. Dens arbejde skal være baseret på de fundamentale principper i FN konventionen om barnets rettigheder fra 1989 samt Haag konventionen fra 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Arbejdet i NAC ledes af en bestyrelse, der vælges/udpeges for en 2-årig periode. Bestyrelsen består af en valgt formand, en udpeget repræsentant fra hvert af de 5 nordiske lande samt evt. et ekstra medlem. I indeværende valgperiode er det ekstra medlem en repræsentant for Adoption og Samfund, medens jeg som medlem af DanAdopts bestyrelse er udpeget til at varetage de danske organisationers interesse i det nordiske adoptionssamarbejde.

I NACs bestyrelse har vi i nogen tid haft EU's holdning til internationale adoptioner på dagsordenen. Dette skyldes først og fremmest hele forløbet omkring adoptioner af børn fra Bulgarien og Rumænien i perioden op til disse 2 landes optagelse i EU. Som bekendt resulterede dette forløb i, at der nu stort set er hermetisk lukket af for adoptioner fra de 2 lande. Det er også en kendsgerning, at dette resultat har en direkte sammenhæng med de 2 landes optagelsesforhandlinger med EU. Men er det udtryk for, at EU har en fjendsk holdning til internationale adoptioner? Det er det, vi har sat os for at undersøge.

Vi starter med at skrue tiden tilbage til efteråret 2005, hvor NAC var repræsenteret ved en konference i Haag, hvis formål var at diskutere den praktiske anvendelse af ovennævnte Haag konvention i såvel afgiver- som modtagerlande. Her redegjorde en repræsentant for EU Kommissionen for Kommissionens synspunkter, og vi var mildest talt overraskede, da hun bl.a. gav udtryk for, at international adoption skal ses som den absolut sidste udvej. Dette var jo helt i modstrid med den måde, som vi tænker og arbejder på, og som vi mener er den rigtige fortolkning af Haag konventionen, nemlig at det er i barnets tarv at blive del af en familie frem for at blive anbragt på en institution i sit hjemland.

Efterfølgende er vi stødt på lignende synspunkter fra flere sider i EU systemet, herunder også fra et engelsk medlem af EU Parlamentet, baronesse Emma Nicholson, som har været meget engageret i forløbet omkring optagelsesforhandlingerne med Bulgarien og (især) Rumænien. På det seneste har EU Kommissionen besvaret en forespørgsel fra de danske myndigheder, hvori det bl.a.hedder, at international adoption kun kan komme på tale, hvis der ikke på nogen passende måde kan tages hånd om barnet i dets hjemland. Senere i svaret gives der udtryk for, at der generelt i Rumænien og Bulgarien er den tilstrækkelige omsorg til stede, hvorfor Haag konventionen ikke forpligter de 2 lande til at frigive børn til international adoption. De svenske myndigheder har fået det svar fra Bruxelles, at der ikke eksisterer nogen EU beslutning om internationale adoptioner. Forvirret?

Det billede, der tegner sig af den rent juridiske side af sagen, er lidt kompliceret. Forenklet sagt går argumentationen på en fortolkning af ovennævnte 2 konventioner og deres indbyrdes rangorden. Den diskussion vil næppe nogensinde løse problemet.

Den reelle diskussion er selvfølgelig barnets tarv i hver enkelt konkret sag. Det, der imidlertid har forhindret os i at nå til enighed om den konklusion, er efter min mening de mange tilfælde af illegale adoptioner, der har fundet sted. Det har fået EU politikerne til at stille krav til lande som Bulgarien og Rumænien om at sætte en stopper for korruption m.v. Desværre har dette medført et (næsten) totalt stop for internationale adoptioner fra disse lande. Den korrekte reaktion – i barnets bedste interesse – ville naturligvis have været at sondre mellem legale og illegale adoptioner, såvel i lovgivning som i praksis. Resultatet er desværre, at der i dag er tusindvis af børn i de 2 lande, som befinder sig på institutioner af ringe standard – uden udsigt til nogensinde at blive del af en familie. Mange af dem kunne i dag have været medlem af en kærlig familie i vore lande, hvis myndighederne i EU og de 2 nye medlemsstater havde handlet anderledes.

Hvad kan NAC så gøre ved det? Vi mener, det er vigtigt først og fremmest at finde ud af, om der eksisterer en EU politik på området. Og hvis det ikke er tilfældet, vil vi selvfølgelig prøve at påvirke en evt. kommende EU politik i den rigtige retning. Det kan vi gøre ved at gå i dialog med de relevante EU spillere og fortælle dem om, hvordan vi ser på internationale adoptioner, hvordan vi anvender Haag konventionen i praksis, hvilke etiske spilleregler vi spiller efter etc. Vi står heldigvis ikke alene. Ovenstående vil ske i et tæt samarbejde med bl.a. vore egne myndigheder, Det Permanente Bureau i Haag (der administrerer Haag konventionen) og – sidst, men ikke mindst – den europæiske sammenslutning af adoptionsorganisationer EurAdopt.

Og hvad håber vi at opnå? At EU formulerer en politik på adoptionsområdet, som er væsentligt mere positiv over for internationale adoptioner end de toner, vi hidtil har hørt, og som skelner mellem legale og illegale adoptioner. At lande som Bulgarien og Rumænien bliver overbevist om, at der ikke er noget odiøst ved internationale adoptioner, hvis de gennemføres etisk korrekt, og at det i mange tilfælde vil være den bedste løsning for barnet.

Januar, 2007.

Sten Juul Petersen.

https://web.archive.org/web/20081010232313/http://www.danadopt.dk/nyheder/eu%20mod%20adoption.aspx